Orchesterprojekt 2013


Cover Camille Saint-Saëns (1835-1921) / Marc Lang
1. Orient et Occident op. 25 (1869)

Jesús Santandreu (*1970)
2. Tertium Quid (2013) (Uraufführung)

David Maslanka (*1943)
3. Traveler (2003)

Paul Hart (*1945)
4. Cartoon (1991)

Bart Picqueur (*1972)
Jeu des cartes (2013)
5. I - Queen of Hearts
6. II - Jack of Spades
7. III- 10 of diamonds
8. IV - The Fool
Konzertmitschnitt vom 27. April 2013
im Kultur- und Kongresszentrum
Harmonie Heilbronn